Schlosshotel Chastè
CHF
Schlosshotel Chastè 
Sparsels, Tarasp